สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัญญา

 

ปรัชญา

  

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

  เป็นหน่วยงานทางวิชาการ  ที่จัดการศึกษา

เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว


วันที่ : 6 ส.ค. 2555
ที่มา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ่าน : 1481

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    680 หมู่ 11  ถ. นิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม   อ. เมือง จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 3710    e-mail : tourism@hotmail.com