สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรสายวิชาการ

 

 นางสาวภวภาวัน   ล้อมหามงคล
 ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
    

คุณวุฒิ    :   ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
       ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ  :   08-9944-5366
E-mail    :   pawapawan@hotmail.com

 

 

นางสาววิชญานกานต์     ขอนยาง
   อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
   

คุณวุฒิ   :   ศศ.บ ภาษาอังกฤษธุรกิจ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม   

     ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     
เบอร์ติดต่อ   :   08-1261-0759    
E-mail    :   widchayankan@hotmail.com

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                    

   

   นางสาวปฏิมาภรณ์     กังวานศรีเพชร
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คุณวุฒิ :   ศศ.บ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  สถาบันราชภัฏสกลนคร

    ศศ.ม. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เบอร์ติดต่อ  :   08-1670-1419
E-mail  :  kangwansripet@hotmail.com

                               

    

 

นางสาววินิธา     พานิชย์
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คุณวุฒิ  :   ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

    ศศ.ม. การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
เบอร์ติดต่อ  :   08-1768-6816    
E-mail   :   winitapanich@yahoo.com.au    
หมายเหตุ  :   ลาศึกษาต่อ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

นางสาวชมพูนุท      สมแสน
อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คุณวุฒิ  :   ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

    ศศ.ม. บริหารธุรกิจ(การจัดการ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์ติดต่อ :   08-7215-4020
E-mail   :   jubjang202@hotmail.com

    

                

 นางสาวจัตตาร์พร   กลางสวัสดิ์
 อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คุณวุฒิ  :  Diploma  Hotel and Tourism Management จาก Interantional

   Hotel and Tourism Industry Management School (I -TIM)

   บธ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

   ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์ติดต่อ :  08-5910-8663
E-mail    :  jatta23@hotmail.com

                  

                               


วันที่ : 13 พ.ย. 2555
ที่มา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ่าน : 7783

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    680 หมู่ 11  ถ. นิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม   อ. เมือง จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 3710    e-mail : tourism@hotmail.com