สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากรสายสนับสนุน

 

 

นางสาวสุกัญญา     จันชะล้ำ
เจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เบอร์ติดต่อ : 08-5755-7451
E-mail : lingnoy-001@hotmail.com

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


วันที่ : 13 พ.ย. 2555
ที่มา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ่าน : 1812

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    680 หมู่ 11  ถ. นิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม   อ. เมือง จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 3710    e-mail : tourism@hotmail.com