สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

            ตามนโยบายของสภาการฝึกหัดครูที่ต้องการลดจำนวนการผลิตบัณฑิตทางครุศาสตร์  และ ให้เพิ่มการผลิตบัณฑิตสาขาอื่นมากขึ้น  เพื่อรองรับตลาดแรงงานในอนาคต  คณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มีศักยภาพเพียงพอที่จะเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนื้อหาทางด้านความรู้ทั่วไปของมัคคุเทศก์  และวิชาการด้านภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  ล้วนเปิดสอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ทั้งสิ้น

            ดังนั้นคณะมนุษยศาสตร์ฯ  จึงได้ดำเนินการขออนุมัติเปิดทำการสอนสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขึ้นในปีการศึกษา 2538  โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา (อ.ศศ.) 2 ปีขึ้นก่อนเพื่อเป็นการทดลอง  ต่อมาในการการศึกษา 2539  ได้เปิดสอนนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรคือ  อนุปริญญา 2 ปี และ  ปริญญาตรี 4 ปี  หลังจากนั้นในปี 2540  จึงเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี 4 ปีเรื่อยมา  ส่วนระดับอนุปริญญาได้เปิดสอนใน ภาคพิเศษ (กศ.ป) เท่านั้น  และในปี 2553  ได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็น  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  โดยหลักสูตรได้เปิดเป็นระดับปริญญาตรี 4 ปีภาคปกติเท่านั้น


วันที่ : 6 ส.ค. 2555
ที่มา : สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
อ่าน : 2790

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    680 หมู่ 11  ถ. นิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม   อ. เมือง จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 3710    e-mail : tourism@hotmail.com