สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ติดต่อเรา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ที่อยู่   680 หมู่ 11  ถ. นิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม  

          อ. เมือง จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 3710

e-mail : tourism@hotmail.com

 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร    680 หมู่ 11  ถ. นิตโย  ต. ธาตุเชิงชุม   อ. เมือง จ. สกลนคร รหัสไปรษณีย์  47000

โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 3710    e-mail : tourism@hotmail.com